Openingstijden: ma t/m vr: 7:30 - 17:00 / zat: 08:00 - 12:00

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Arma Machine Verhuur B.V., gevestigd te Veenendaal, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30190724

ALGEMENE BEPALING

01. TOEPASSELIJKHEID:
a. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten betreffende koop en huur gedaan/gesloten door Arma Machine Verhuur B.V., nader te noemen “Arma” .Degene met wie de koop- of huurovereenkomst is gesloten, wordt hierna aangeduid contractspartij.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
c. Indien de contractspartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend voor de contractspartij zijn en dus voorkomen op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, buiten toepassing.

02. AANBIEDINGEN
a. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Arma desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
b Bij de aanbieding meegezonden documentatie - materiaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Arma niet.

03. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Arma de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.
b. De contractspartij verklaart door ondertekening van het koop/huurcontract de daarin omschreven zaken met bijbehorende accessoires van Arma in goede staat te hebben ontvangen.

04. BETALING
a. Betaling geschiedt in contanten, tenzij anders overeengekomen.
b. Tenzij anders uitdrukkelijk op de factuur staat aangegeven, zal betaling van het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht en dient betaling daarvan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn. Enige ingebrekestelling is derhalve niet nodig.
c. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Arma te worden medegedeeld.
d. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
e. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de contractspartij van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
f. Terzake van de door de contractspartij, in verband met de koop-/huurovereenkomst verschuldigde bedragen zal de contractspartij zich niet kunnen beroepen op korting of schuldvergelijking.
g, Indien Arma genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Arma gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van de koper/huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.
h. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de koper/huurder niet op.

05. ANNULERING
a. Indien contractspartij jegens Arma te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waarbij niet prompte betaling van de eerdere vervaltermijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is Arma bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de contractspartij op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de contractspartij niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
b. Bij annulering door de contractspartij zijn alle door Arma terzake van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, voor ’t geval gekochte zaken betreft, voor ’t geval het gehuurde zaken betreft is contractpartij aan Arma de volledige huur over de huurperiode verschuldigd alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Arma tengevolge van de annulering geleden schade.

06. ONTBINDING
Indien de contractspartij jegens Arma tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting), dan wel, indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is Arma bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Arma verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.
In deze gevallen is iedere vordering op de contractspartij direct en geheel opeisbaar.
In alle gevallen waarin de contractspartij er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Arma niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Arma daarvan terstond op de hoogte te stellen.

07. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
a. Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen Arma de zaken bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of levering is Arma eerst na ingebrekestelling in verzuim.
b. Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de
levering/terbeschikkingstelling plaats op het bedrijfsterrein van Arma. Aflevering wordt geacht te
hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door Arma ter beschikking worden gesteld.
Opslag na levering geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.
c. Het risico gaat over op de contractspartij op het moment van aflevering/ terbeschikkingstelling.
d. Bij transport reizen de zaken voor rekening en risico van de contractspartij, ondanks eventuele andersluidende vermeldingen op de vervoersdocumenten.

08. GARANTIE
a. Onder de voorwaarden als omschreven in artikel 4 onder huurovereenkomsten, garandeert Arma, bij gebruik en onderhoud volgens de door Arma verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van Arma jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
b. Garantie is uitgesloten indien niet ten genoegen van Arma is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten In de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.

09. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
a. Arma is jegens de contractspartij of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming In de nakoming van haar uit artikel 8 voortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de door Arma afgesloten en In de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt dan wel, voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag
b. Arma is niet aansprakelijk jegens de contractspartij of derden voor schade veroorzaakt door opzet (grove) schuld of nalatigheid van ondergeschikten of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Ook is Arma niet aansprakelijk jegens de contractspartij of derden voor schade veroorzaakt door de door Arma gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij Arma legt en behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Arma.

10. OVERMACHT
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Arma, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft Arma het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten. zonder dat Arma tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Arma ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van de leverancier van Arma valt ook onder deze overmachtbepaling.

11. VERANTWOORDELIJKHEID ONDERTEKENAARS
Indien de koop-/huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten zijn allen hoofdelijk jegens Arma aansprakelijk.

12. WIJZIGINGEN
a. Indien wenselijk en/of door Arma noodzakelijk geacht, is Arma bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan.
b. Indien de Algemene Voorwaarden inhoudelijk worden gewijzigd, geldt steeds de jongste versie, vanaf het moment van ondertekening van de nieuwe Algemene voorwaarden voor te leveren materieel, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing zullen zijn op de overeenkomsten voor de wijziging gesloten.

13. GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten van Arma is Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Arma, dan wel, ter keuze van Arma, van de plaats van vestiging van de contractspartij.

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREKKING HEBBENDE OP HUUROVEREENKOMSTEN

14. De hierboven onder 1 tot en met 13 genoemde bepalingen blijven onverkort van toepassing, behoudens indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken bij hetgeen onder dit hoofdstuk “bijzondere bepalingen betrekking hebbende op huurovereenkomst” is aangegeven.

15. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Arma vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.
c. Indien Arma op enigerlei wijze constateert dat het gehuurde langer wordt gebruikt dan overeengekomen kan zij deze langere periode in rekening brengen bij de huurder.
d. Op zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal Arma het gehuurde niet in ontvangst nemen. Op alle andere dagen kan slechts tijdens openingstijden worden terug bezorgd.
e. Het gehuurde moet worden terugbezorgd vóór 09.00 uur bij gebreke waarvan voor de dag van terugbezorging huur in rekening wordt gebracht.
f. Indien op verzoek van de huurder Arma het gehuurde dient te bezorgen en/ of op te halen is huurder daarom bezorg en/ of ophaalkosten verschuldigd. Indien het verzoek om de goederen op te halen Arma bereikt na 16.00 uur op enige dag is Arma gerechtigd de daarop volgende dag als huur in rekening te brengen.

16. ZEKERHEID
De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van hot gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

17. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
a. Bij beëindiging van de huurovereenkomst, waarbij enige machine is gehuurd die werkzaam is op één of meer accu’s, dient de huurder ervoor zorg te dragen alle betreffende accu’s zich in volledig opgeladen staat bevinden. Indien zulks niet het geval is, is Arma gerechtigd aan de huurder een extra huurdag in rekening te brengen.
b. Is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Arma terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
c. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Arma, een door Arma te bepalen, schade te betalen in geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.
d. Bij teruggave van het gehuurde is huurder verplicht een hem na inspectie van het gehuurde voorgelegde retourbon voor akkoord te ondertekenen. Indien huurder zulks niet doet, wordt het gehuurde geacht niet in dezelfde staat teruggegeven te zijn als waarin de huurder deze heeft ontvangen en is Arma gerechtigd alle gebreken die zij heeft bij teruggave in rekening te brengen bij huurder.

18. GEBRUIK EN ONDERHOUD
a. Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming en als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van Arma. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de brandstof en smeermiddelen en het noodzakelijke oliepeil van de gehuurde machines.
b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Arma voor alle schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.
c. De onderhoudskosten zijn voor huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Alle gebreken en/of defecten aan het gehuurde dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Arma.
d. Het is de huurder die een machine bij Arma huurt waarvoor een instructie (schriftelijk of mondeling) aan de huurder is gegeven, niet toegestaan dit object te laten gebruiken door personen die deze instructie niet hebben gehad of van de schriftelijke instructie geen kennis hebben genomen.

19. RECLAMES
a. Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden vóór ingebruikneming van het gehuurde en alleen op de ontvangstdag. Reclames ná ingebruikneming worden niet geaccepteerd,
b. De huurder dient, indien hij op enig moment tijdens de huurperiode of voorafgaand aan de ingang van de huurperiode ontdekt dat het gehuurde op enigerlei wijze een defect heeft waardoor niet of niet optimaal van het gehuurde gebruikt kan worden gemaakt, zulks direct/onverwijld telefonisch te melden aan het telefoonnummer dat aangegeven staat op het aan de huurder voorgelegde contract, welk telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar is, zodat Arma in staat kan worden gesteld om een mogelijk defect op te lossen of een gehuurde zaak te vervangen. Indien en voor zover een dergelijke melding niet heeft plaatsgevonden, kan de huurder nimmer zich op het standpunt stellen dat het gehuurde niet of niet optimaal gebruikt kon worden en mitsdien geen of een lagere huursom verschuldigd is.

20. EIGENDOM
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Arma

21. INSPECTIE
a. Arma -of een door haar aan te wijzen derde(n) -heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft Arma het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.
b. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Arma, wordt het gecontroleerd en -indien mogelijk -in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend .

22. AANSPRAKELIJKHEID
a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen bij Arma.
b. Gedurende de huurperiode Is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.
c. In geval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Arma zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere duur van de huurovereenkomst.
d. In alle andere gevallen dan onder c omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.
e. In geval reparaties door Arma noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparatie door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet ais normale slijtage kan worden beschouwd is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten.

23. VERZEKERING
De huurder is verplicht bij de verhuur tegen betaling een verzekering te sluiten conform het door Arma gebruikte verzekeringscertificaat van het gehuurde dan wel een afstandsverklaring daartoe te tekenen. Indien huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft gekozen voor een afstandsverklaring zijn de risico’s waaronder diefstal niet verzekerd en dient huurder de nieuwwaarde van het gehuurde aan Arma te vergoeden en bij overige risico’s de volledige schade aan Arma te voldoen.

24. BIJKOMENDE KOSTEN
Bijkomende kosten in de zin van Iasten en belastingen van overheidswege geheven als mede te verrichten diensten door Arma zijn voor rekening van huurder c.q. worden bij haar in rekening gebracht.

25. INFORMATIE- EN VRIJWARINGSVERPLICHTING
Huurder is gehouden Arma onverwijld in kennis te stellen van de in het vorige artikel genoemd gevallen als mede zijn voornemen Nederland metterwoon te verlaten.

26. BEREIKBAARHEID HUURDER BIJ TRANSPORT
a. Indien gehuurde zaken, van welke aard dan ook, op verzoek van de huurder bij huurder worden afgeleverd dan wel bij huurder dienen te worden opgehaald, wordt het gehuurde object op een verharde weg zo dicht mogelijk bij de locatie waar het gehuurde dient te worden gebracht, afgeleverd en dient huurder ervoor zorg te dragen dat het gehuurde op een verharde weg wederom opgehaald kan worden. Indien huurder hiermee in gebreke blijft, wordt de huurperiode met zoveel dagen verlengd als nodig is om het gehuurde van de betreffende locatie weg te halen en is huurder mogelijke extra kosten die Arma moet maken, van welke aard dan ook, aan Arma verschuldigd.
b. Indien en zodra Arma het gehuurde object op de bedoelde verharde weg heeft achtergelaten, komt het gehuurde vanaf dat moment geheel en al voor rekening en risico van de huurder.

27. BIJKOMENDE LEVERING VAN DIENSTEN
Huurder kan op uitdrukkelijk verzoek tegen betaling van op enig moment door Arma vastgestelde tarieven diensten van Arma inhuren ten behoeve van gehuurde zaken. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, zal Arma de daaraan bestede uren, inclusief reistijd, met een minimum van 1 uur, afgerond op halve uren naar boven, aan de huurder in rekening brengen. Huurder dient ervoor in te staan dat de diensten in overeenstemming met Arbo-wetgeving en overigens veilig kunnen worden verricht. Huurder is vanaf het moment dat de diensten zijn verricht, aansprakelijk voor de gehuurde zaken en dient nadat de dienst is verricht direct te controleren of de dienst juist is verricht, bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt de dienst te hebben geaccepteerd en de dienst in overeenstemming met de daaraan te stellen eisen is verricht.
Arma sluit iedere aansprakelijkheid verband houdende met de dienstverlening uitdrukkelijk uit en is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een bedrag dat de hoogte van de gefactureerde dienstverlening overstijgt.

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREKKING HEBBENDE OP KOOPOVEREENKOMSTEN

28. De hierboven onder 1 tot en met 27 genoemde bepalingen blijven onverkort van toepassing, behoudens indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken bij hetgeen onder dit hoofdstuk “bijzondere bepalingen betrekking hebbende op huurovereenkomst” is aangegeven.

29. ACCEPTATIE EN RECLAMES.
a. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering door de koper bij aangetekend schrijven, gemotiveerd aan Arma te worden medegedeeld, tenzij koper de tekortkoming redelijkerwijs niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken. In zo’n geval dient de koper Arma alsnog onverwijld schriftelijk In kennis te stellen van de tekortkoming.
b. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht met het geleverde onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan.
c. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan de klacht aandacht wordt besteed, geschiedt dit geheel onverplicht en kan koper hieraan geen rechten ontlenen.
d. Verkoop van gebruikte zaken vindt voetstoots plaats.

30. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Arma krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van koper in de nakoming van deze overeenkomsten. Indien de te leveren zaken bestemd zijn om te worden samengebouwd met eigendom van derden, is koper verplicht op eerste verzoek van ons zonodig voordat levering plaatsvindt, Arma een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die koper zelf op deze derden heeft of zal krijgen.
b. Arma is bevoegd om In een van de gevallen zoals omschreven In artikel 3 onder huurovereenkomsten de geleverde zaken die overeenkomstig de vorige bepaling eigendom van Arma zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de koper gesloten overeenkomst. Voorzover nodig wordt Arma beschouwd als door de koper gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

31. AANSPRAKELIJKHEID.
a. Indien er sprake is van een gebrek aan het geleverde zal Arma hetzij de gebreken kosteloos verhelpen hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopsom verlenen.
b. Arma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen door koper of wel door schuld van buitenkomende oorzaken.
c. Iedere aansprakelijkheid van Arma is uitgesloten indien niet onverwijld na aflevering van het geleverde, maar in ieder geval binnen 24 uur na aflevering van het geleverde, de koper schriftelijk bij Arma heeft gereclameerd omtrent het gebrek.